Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A-
A+
A
Είσοδος
Είσοδος
Είσοδος
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
Περιφέρειες
Χρήσιμα Sites
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δομή ΔήμοςData
 • Διοικητική Λειτουργία
  • Ανοιχτή Διάθεση Δεδομένων (Open Data)
  • Προγράμματα
  • Συλλογικά Όργανα
   • Δημοτικό Συμβούλιο
    Οικονομική Επιτροπή
    Εκτελεστική Επιτροπή
    Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Επιτροπή Διαβούλευσης
  • Μονομελή Όργανα
   • Δήμαρχος
    Αντιδήμαρχοι
    Γενικός Γραμματέας
    Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
    Σύμβουλοι και Συνεργάτες
  • Διοικητικές Πράξεις
   • Κανονιστική πράξη
    Ατομική πράξη γενικής εφαρμογής
    Ατομική διοικητική πράξη
    Η περίπτωση της σύνθετης διοικητικής ενέργειας
  • Θέματα Προσωπικού
   • Διορισμοί - Προσλήψεις
    Πόθεν Έσχες (ΔΠΚ και ΔΟΣ)
    Μετατάξεις
    Αποσπάσεις
    Κινητικότητα
    Λύση της Υπαλληλικής σχέσης
    Διαθεσιμότητα
    Άδειες
    Εκλογές
    Πειθαρχικά
    Εξέλιξη-Βαθμίδες
    Προϊστάμενοι
    Αξιολόγηση
    Αμοιβές
    Υπερωρίες
    Μετακινήσεις υπαλλήλων
  • Μισθοδοσία
  • Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων
   • Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια
  • Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο
   • Δημοτολόγιο
  • ΚΕΠ
  • Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια
  • Πρότυπα Έγγραφα
   • Εσωτερικοί εγκύκλιοι
    Συλλογικών Οργάνων
    Κανονισμοί λειτουργίας
  • Ερωτήσεις - Απαντήσεις
  • Στοχοθεσία
  • ΟΕΥ
   • Ψηφιακό Οργανόγραμμα
 • Οικονομική Διαχείριση
  • Επιτροπές
  • Χρηματοδοτήσεις
  • Προϋπολογισμός
   • Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού
    Κατάρτιση
    Στάδια και Προθεσμίες Κατάρτισης
    Προαπαιτούμενα Ψήφισης Προϋπολογισμού – Λήψη Απαραίτητων Αποφάσεων
    Δικαιολογητικά κατά τον Έλεγχο της Αποκεντρωμένης
    Όργανα & Υπηρεσίες που Συντελούν στην Αναμόρφωση
    Βήματα Αναμόρφωσης
    Τρόπος Υποβολής της Αναμόρφωσης στην Αποκεντρωμένη
  • Ισολογισμός - Απολογισμός
   • Ορισμοί Απολογισμός – Ισολογισμός
    Στατιστικά Δελτία
    Προθεσμίες Υποβολής Απολογισμού - Ισολογισμού
    Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων
    Διαδικασίες Έγκρισης Απολογισμού
    Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
    Έκθεση Εσόδων Εξόδων Τριμήνου
    Κατάρτιση ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης)
  • Ανάληψη Υποχρέωσης
   • Ορισμός
    Διαδικασία
    Είδη
  • Έσοδα
   • Bεβαιώσεις Εσόδων
    Χρηματοδοτήσεις
    Υπαίθρια Διαφήμιση
    Βεβαίωση Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Εισφορών
    Ανταποδοτικά Τέλη
    Τέλη επί των ακαθαρίστων Εσόδων 5% - 0.5%
    Λοιπά Τέλη, Φόροι, Εισφορές, Δικαιώματα
    Τέλη Παράνομης Στάθμευσης και Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
    Τέλος Κοινοχρήστων Χώρων
    Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
    Άδειες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  • Δαπάνες - Πιστώσεις
   • Φόρος Εισοδήματος-ΕΝΦΙΑ
    Είδη Δαπανών
    Εκκαθάριση Δαπανών
    Επιχορηγήσεις Φορέων
    Επιχορηγήσεις Φορέων-Χρηματοδοτήσεις
    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα
    Επέκταση Δικτύου Φωτισμού
    Έγκριση Καταβολής Επιδικασθέντων
    Τέλη
    Πιστώσεις
    Άλλες Δαπάνες
    Κρατήσεις
  • Ταμειακή Διαχείριση
   • Έλεγχος Εσόδων – Εξόδων
    Λήψη Μέτρων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
    Απολογισμοί
    Νομικά Πρόσωπα - Εποπτεία
  • Πληρωμές
   • Είδη πληρωμών
  • Διαχείριση αποθηκών
   • Νομοθεσία
    Διαδικασίες
    Μητρώο Παγίων
    Απογραφή υλικών
  • Πρότυπα Έγγραφα
  • Ερωτήσεις - Απαντήσεις
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Δημόσιες Προμήθειες
  • ΕΣΗΔΗΣ
   • Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
    Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
    Εγκύκλιοι ΕΣΗΔΗΣ
    Νέα ΕΣΗΔΗΣ
  • Λειτουργία Επιτροπών
  • ΚΗΜΔΗΣ
   • Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
    Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΗΜΔΗΣ
    Νέα ΚΗΜΔΗΣ
  • Διαγωνιστικές Διαδικασίες
   • Απευθείας Ανάθεση
    Συνοπτικός Διαγωνισμός
    Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός
    Εθνικός Ανοιχτός Διαγωνισμός
    Διαδικασία Ανάθεσης μετά από Διαπραγμάτευση
    Ανάθεση Λόγω Κατεπειγουσών Αναγκών ή Αποκλειστικότητας
  • Οδηγοί ΜΟΔ
  • Περιλήψεις - Διακηρύξεις
   • Διακηρύξεις
    Περιλήψεις
  • Ενστάσεις - Κατακυρώσεις
   • Ενστάσεις
    Κατακυρώσεις
  • Αναθέσεις - Συμβάσεις
   • Αναθέσεις
    Συμβάσεις
  • Πρότυπα Έγγραφα
   • ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
    ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
    ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
    ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
    ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
    ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  • Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 • Δημοτική Περιουσία
  • Γενικά
  • Διαχείριση
  • Διακρίσεις
  • Καταγραφή
  • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
  • Διαχείριση Κινητής Περιουσίας
  • Κοινόχρηστοι χώροι
  • Ερωτήσεις - Απαντήσεις
  • Δημοτικό Κοιμητήριο
   • Κανονισμός
    Έσοδα Κοιμητηρίων
    Επιμελητεία Ιερού Ναού
 • Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
 • ΝΠΔΔ
  • Διοίκηση
   • Εκλογή
    Θητεία μελών
    Λήψη αποφάσεων
  • Οικονομική διαχείριση
   • Έσοδα
    Έξοδα
    Προϋπολογισμός
  • Σχολικές Επιτροπές
   • Γενικά
    Σύσταση
    Σκοπός
    Αρμοδιότητες
    Εκλογή & Θητεία
    Διοίκηση
    Οικονομική Διαχείριση
    Κατάργηση - Συγχώνευση
  • Φορολογία
  • Ειδικά Θέματα ΝΠΔΔ
  • Επιχειρήσεις Δήμων
   • Γενικά
    Διακρίσεις
    Σύσταση
    Σκοπός
    Προσωπικό
    Διοίκηση
    Οικονομικά Θέματα
    Κατάργηση - Λύση - Συγχώνευση
  • Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 • Νομοθεσία
  • Δήμοι
   • Εκλογές
    Έκτακτα μέτρα
    Θητεία
    Διοίκηση
    Οικονομικά Θέματα
    Προσωπικό
    Συμβάσεις
  • ΝΠΔΔ Δήμων
   • Σύσταση
    Σκοπός
    Αρμοδιότητες
    Εκλογή & Θητεία
    Διοίκηση
    Οικονομικά Θέματα
    Διακρίσεις
    Κατάργηση – Συγχώνευση
  • Πειθαρχικό - Νομολογία
   • Ακυρότητα δεύτερης πειθαρχικής απόφασης
    Αυτοδίκαιη Αργία
    Έγγραφη Επίπληξη
    Οριστική παύση
    Πειθαρχικά Όργανα
    Προθεσμίες
    Πρόστιμο
    Προσωρινή παύση με πλήρη στέρηση αποδοχών
    Στέρηση αποδοχών
  • Γνωμοδοτήσεις
  • Ερωτήσεις - Απαντήσεις
   • Δήμοι
    ΝΠΔΔ
    Σχολικές Επιτροπές
    Επιχειρήσεις Δήμων
 • Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
  • Προσωπικά δεδομένα (GDPR)
 • Νομοβιβλιοθήκη
  • Σύνταγμα
  • Κινητικότητα (Ν. 4440/2016)
  • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016)
  • Επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης(Ν. 1069/1980)
  • Πρόσβαση Στα Δημόσια Έγγραφα (ΠΔ 28/2015)
  • Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 4270/2014)
  • Ανάληψη Υποχρεώσεων Από Τους Διατάκτες (ΠΔ 113/2010)
  • Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) με τροποποιήσεις Κλεισθένη Ι (4555/2018)
  • Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007)
  • Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)
  • Κώδικας Δήμων Και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
  • Πόθεν Έσχες (Ν. 3213/2003)
  • Εκπαίδευση Ατόμων Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Ν. 2817/2000)
  • Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999)
  • Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
  • Ενιαίος κανονισμός προμηθειών (ΥΑ 113/1993)
  • Σχολική Εκπαίδευση Και Περιουσία (Ν. 1894/1990)
  • Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974)
 • Περιφέρειες
 • Χρήσιμα Sites
  • χρήσιμα sites
 • Ερωτήσεις και Απαντήσεις
  • Ερωτήσεις και Απαντήσεις

psifiopoihsh.jpg

Αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής
Γίνετε μέλη και εξασφαλίστε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

BANNER_PERIFERIES_270x220.jpg

© 2017 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.