Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A-
A+
A
Είσοδος
Είσοδος
Είσοδος
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
Περιφέρειες
Χρήσιμα Sites
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου DimosData.

Τελευταία ενημέρωση-τροποποίηση: 02.01.2018

Ο δικτυακός τόπος DimosData (www.dimosdata.gr) (εφεξής αναφερόμενος, χάριν συντομίας, και ως «η ιστοσελίδα» ή «DimosData») προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθιόρους και προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής αναφερόμενοι, χάριν συντομίας, ως «οι όροι»), οι οποίοι, στο σύνολο τους, είναι νομικά δεσμευτικοί τόσο για την εταιρεία με την επωνυμία «Δημός Data I.K.E.» (εφεξής αναφερόμενη, χάριν συντομίας, ως «η Εταιρεία» ή «ο Δικαιούχος») όσο και για εσάς, τον επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η προσκεκτική ανάγνωση και κατανόηση των παρόντων όρων αποτελεί υποχρέωσή σας.

Παρακαλείσθε να κάνετε περιήγηση ή/και χρήση της ιστοσελίδας μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε ρητά με τους παρόντες όρους. Η εκ μέρους σας πρόσβαση, περιήγηση, εγγραφή ή/και με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή και συνακόλουθη νομική δέσμευσή σας από τους παρόντες όρους.  Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, και αν δεν επιθυμείτε την νομική δέσμευσή σας απ’ αυτούς, παρακαλείσθε να μην περιηγείστε ή/και να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της καθώς και να την διαγράψετε άμεσα από το ιστορικό του υπολογιστή ή της συσκευής μέσω της οποίας αποκτήσατε πρόσβαση. Ειδάλλως, ισχύουν τα ανωτέρω λεχθέντα, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

Καθότι αναζητούμε συνεχώς τρόπους και μεθόδους βελτίωσης της λειτουργίας του δικτυακού τόπου DimosData, ώστε να παρέχεται στον επισκέπτη-χρήστη μια άνετη περιήγηση, δυνάμεθα, κατά καιρούς, να τροποποιούμε ή/και να ενημερώνουμε τους παρόντες όρους.  Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και ενημέρωση θα ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και θα ισχύει από την δημοσίευσή της στην παρούσα ιστοσελίδα. Μετά την δημοσίευση της τροποποίησης ή/και ενημέρωσης, η περιήγηση ή/και με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας, συνιστά αποδοχή της εκάστοτε τροποποίησης ή/και ενημέρωσης.

Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται καθολικά, για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας και αν διατίθενται (online, μέσω email, μέσω εφαρμογής ή/και μέσω τηλεφώνου).

Ο δικτυακός τόπος www.dimosdata.gr ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Δημός Data I.K.E.» και παρέχεται μόνο για προσωπική, όχι εμπορική, χρήσης από εσάς, σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους.

I. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσα από το δικτυακό τόπο του DimosData οι επισκέπτες-χρήστες έχουν την ευκαιρία να πληροφορούνται εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά επί του συνόλου των θεμάτων της αυτοδιοίκησης, και συγκεκριμένα για το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της οργάνωσης, της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, του νομοθετικού πλαισίου των Δήμων και των νομικών προσώπων τους.

ΙI. Εγγραφή στο DimosData

Η χρήση του περιεχομένου του DimosData προϋποθέτει την προηγούμενη εγγραφή του επισκέπτη-χρήστη. Μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν να εγγραφούν στο DimosData.

Για να εγγραφούν, οι επισκέπτες-χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής χρήστη που διατίθεται. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο επισκέπτης-χρήστης, αποδέχεται και συμφωνεί ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει σαφώς και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους (και με οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και ενημέρωσή τους).

Επίσης, με την εγγραφή στο DimosData, ο επισκέπτης-χρήστης συμφωνεί:

 1. Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο και να τις ενημερώνει όποτε είναι αναγκαίο.
 2. Να μην κάνει χρήση του DimosData για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό το DimosData.
 3. Να απέχει από οτιδήποτε εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να βλάψει την φήμη του DimosData ή/και του Δικαιούχου.
 4. Ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της ευρωπαϊκής ένωσης και του διεθνούς δικαίου αλλά και με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στους παρόντες όρους.

IΙΙ. Υποχρεώσεις επισκέπτη-χρήστη

 • Ο επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας με την είσοδο, την περιήγηση ή την εγγραφή του στον ιστότοπο του DimosData δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται προς τους παρόντες όρους, καθώς και τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και κυρίως με τις διατάξεις αυτών που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες.
 • O επισκέπτης-χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγξει και να διασταυρώσει τις παρεχόμενες στο DimosData πληροφορίες.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε σύνδεση της παρούσας ιστοσελίδας με την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την κοινωνία του διαδικτύου, π.χ. πρακτικές spamming.
 • Απαγορεύεται η αποθήκευση των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας σε βάσεις δεδομένων, είτε για προσωπική χρήση είτε με σκοπό την αναδιανομή των περιεχομένων με ή χωρίς οικονομικό όφελος. Εξαίρεση αποτελούν τα ειδικά διαμορφωμένα αρχεία, τα οποία θα ευρίσκονται στον εν λόγω δικτυακό χώρο και θα χορηγούνται για χρηση ή/και επεξεργασία προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας.
 • O επισκέπτης-χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη αγοράς και συντήρησης του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του DimosData.
 • O επισκέπτης-χρήστης αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι σε τρίτους φορείς, αναφορικά με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου).

ΙV. Υποχρεώσεις Δικαιούχου

 • O Δικαιούχος δηλώνει ότι ο σκοπός του DimosData είναι ενημερωτικός και συγκεκριμένα στοχεύει στην παροχή έγκυρων, έγκαιρων και αληθών πληροφοριών με συνέπεια και ακρίβεια. Ωστόσο, ο Δικαίουχος δεν ευθύνεται για ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις που προέρχονται από την πηγή άντλησης των πληροφοριών. Η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από το DimosData εναπόκειται στην προσωπική επιλογή του επισκέπτη-χρήστη να αξιοποιήσει και να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές.
 • Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται, σε κανέναν βαθμό, για τυχόν ζημία που θα προκληθεί από την αξιοποίηση των περιεχόμενων πληροφοριών. Επιπλέον, o Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εμπορική ή μη συναλλαγή του επισκέπτη-χρήστη με τις διαφημιζόμενες στην ιστοσελίδα εταιρείες.
 • Στην παρούσα ιστοσελίδα εμπεριέχονται δεσμοί (links) που παραπέμπουν τον χρήστη σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός του DimosData, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και την διευκόλυνση του. Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει και ιδιαίτερα δεν ευθύνεται για την  πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου των διαδικτυακών αυτών τόπων ούτε φυσικά για την πληρότητα και την εγκυρότητα των παρεχομένων εις αυτών πληροφοριών.
 • Το DimosData ή/και ο Δικαιούχος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του ή λόγω ανωτέρας βίας.

V. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 • To σύνολο του περιεχομένου του DimosData, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Δικαιούχου και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εξαίρεση αποτελούν τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
 • Απαγορεύεται ρητώς η εκμετάλλευση του συνόλου του περιεχομένου του DimosData για οικονομικούς ή άλλους σκοπούς μέσω της αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, αντιγραφής, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, έκδοσης, εκτέλεσης, φόρτωσης (download), μετάφρασης, τροποποίησης με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, και εν γένει της με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, διάθεσής του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.
 • Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στους εγγεγραμμένους χρήστες η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Η παρούσα εξαίρεση δεν συνιστά, καθ οιονδήποτε τρόπο, παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Δικαιούχου προς τον εγγεγραμμένο χρήστη. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προιόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το DimosData.

VΙ. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Ο επισκέπτης-χρήστης που καταχωρεί προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του DimosData διατηρεί όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄ επ. του νόμου 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η δε επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας είναι η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Το DimosData σέβεται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απατούνται από το νόμο, σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, και σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του Δικαιούχου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • Τονίζεται ότι κάθε παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος, έστω και η απόπειρα παραβίασης, είναι αντίθετη στο νόμο και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

VΙΙ. Αποζημίωση - Εφαρμοστέο δίκαιο & Αρμόδια δικαστήρια

Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία, προς υπεράσπιση του Δικαιούχου, και αφετέρου να αποζημιώσετε τον Δικαιούχο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης καθώς και των δικαστικών ή άλλων σχετικών εξόδων στα οποία προβεί.

Οι παρόντες όροι διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού τους. Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

psifiopoihsh.jpg

Αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής
Γίνετε μέλη και εξασφαλίστε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

BANNER_PERIFERIES_270x220.jpg

© 2017 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.