Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A-
A+
A
Είσοδος
Είσοδος
Είσοδος
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
Χρήσιμα Sites
Ορθολογική Δημοτική Διοίκηση

Οι αυτοδιοικητικές αρχές που αναλαμβάνουν την τοπική διακυβέρνηση οφείλουν να τηρούν ένα πλαίσιο ορθολογικών κανόνων λειτουργίας για τον Δήμο τους. Οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες:

Η αρχή της Νομιμότητας. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.

Η αρχή της Ισότητας. Η αρχή αυτή επιβάλλει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης την ίση μεταχείριση όμοιων υποθέσεων των πολιτών.

Η αρχή της αξιοκρατίας. Η αρχή αυτή αποτελεί κανόνα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η αρχή της Αμεροληψίας. Η αρχή αυτή επικεντρώνεται στη διαφύλαξη του αδιάβλητου της κρίσης του τελικώς αποφασίζοντος οργάνου στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η αρχή της προστασίας του Δημόσιου Συμφέροντος. Αποτελεί κεντρική και θεμελιακή αρχή για την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Η αρχή της Αναγκαιότητας. Η αρχή αυτή οδηγεί σε δράση την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η αρχή της Επικουρικότητας του Κράτους. Ενισχύεται η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υπέρ της αυτοδιοίκησης, ενώ η κεντρική διοίκηση δρα επιτελικά με κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό.

Η αρχή της Αιτιολογίας των Διοικητικών Πράξεων. Αφορά τις πράξεις όλων των λειτουργών της ενιαίας εξουσίας του κράτους και επιβεβαιώνει την αρχή της διαφανούς δράσης και λειτουργίας των οργάνων του.

Η αρχή της Συνέχειας στη Λειτουργία των Οργάνων. Η αποσύνδεση των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης από την οποιαδήποτε κυβερνητική ή δημοτική θητεία.

Η αρχή της Καλής Πίστης και της Προστατευόμενης Εμπιστοσύνης, Ασφάλειας και Δικαίου του Διοικούμενου. Η δημόσια διοίκηση δεν πρέπει να δημιουργεί πλάνη, απάτη ή απειλή κατά του Διοικούμενου.

Η αρχή της Ακρόασης του Διοικούμενου πριν τη Λήψη Δυσμενούς Απόφασης. Ο Διοικούμενος μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του πριν από την έκδοση δυσμενούς γι’ αυτόν διοικητικής πράξης.

Η αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση μεταξύ του διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η αρχή της Χρηστής Διοίκησης και της Επιείκειας. Η αρχή αυτή ορίζει ότι τα όργανα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα του διοικούμενου και να λειτουργούν με επιείκεια.

Η αρχή του Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Η αρχή αυτή υλοποιείται μέσα από την άσκηση του δικαιώματος αναφοράς στις δημόσιες και τις αυτοδιοικητικές αρχές διοίκησης.

                                     Για τη ΔήμοςData
                                     Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
    Πολιτικός-Διοικητικός Επιστήμονας με ειδίκευση στις Ευρωπαιϊκές Χρηματοδοτήσεις, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 'Κλεισθένης', Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής
Γίνετε μέλη και εξασφαλίστε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
© 2017 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.